Zašto je jednom preduzeću korisna investicija u solarne panele?

Bez obzira na veličinu ili delatnost nekog preduzeća, možemo slobodno reći da je svakom od njih potreban jedan dobar solarni sistem!

Benefiti proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe najbrže su vidljivi kod privrednih subjekata sa većom potrošnjom. Proizvodni i industrijski pogoni, poslovne zgrade, prehrambena industrija, objekti sa potrebom klimatizacije mogu unaprediti svoje poslovanje, koristeći energiju iz samoodrživih izvora. Period otplate početne investicije u solarnu elektranu smanjuje se srazmerno sa povećanjem potrošnje električne energije. Mesečne uštede koje ostvarujete kroz samostalnu proizvodnju električne energije mogu se smatrati izvorom prihoda nakon otplate investicije.

U većini slučajeva, cilj je dugoročno smanjenje troškova. Solarna elektrana se u većini slučajeva koristiti za smanjenje troškova električne energije, potpuno ih ukinuti nije moguće. Glavno pitanje je vreme otplate investicije. Odgovor zavisi od veličine sistema koji će se izgraditi i od toga po kojoj ceni kompanija kupuje električnu energiju. Konačni rezultati se lako mogu izračunati iz ovih podataka. Period isplativosti solarne elektrane može da varira u zavisnosti od energetskih potreba i instalisane snage. Visoki energetski zahtevi i približna instalisana snaga solarne elektrane znače i bržu isplativost početne investicije, samim tim i ogromnu uštedu. Samo smanjenje potrošnje iz distributivne mreže vas oslobađa ne samo razlike u ceni električne energije po kWh, već i pratećih taksi koje se obračunavaju srazmerno potrošnji.
Najčešće se projekat finansira iz sopstvenih sredstava. Preduzeća znaju da će period povrata biti negde između 6 i 8 godina, ali za njih je važnije da ta investicija bude sigurna. Činjenica da ovim postupkom pored svojih interesa doprinose i zaštiti životne sredine, čini investiciju još opravdanijom. Nakon povrata investicije, može se kalkulisati na još 20 godina rada, i za to vreme preduzeće uživa u besplatnoj električnoj energiji. Iz navedenog možemo zaključiti da je izgradnja sopstvene solarne elektrane prava investicija u budućnost!
Često preduzeća traže način investiranja svojih zarađenih novčanih sredstava u nešto, što nudi siguran povrat investicije sa pristojnom kamatom, a ne traži nikakvo angažovanje od strane vlasnika. Solarna elektrana je takva investicija.
U fazi projektovanja moguće je predvideti približan period otplate kompletne solarne elektrane uz pomoć analize obračunatog mesečnog utroška električne energije po mesecima, godinu dana unazad.

Solarni sistemi povezani na distributivnu mrežu, uvek su povezani na električni sistem date zgrade i tu isporučuju proizvedenu energiju. Instalisana snaga elektrane ne sme biti veća od odobrene snage priključka kupca.

  1. Mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh. Krajnji kupci obično imaju garantovanog snabdevača, kod nas je to JP EPS. Neto obračun je način obračuna neto električne energije, pri kom se vrednost viška predate električne energije, u toku jednog meseca obračunava i naplaćuje na osnovu ugovora između kupca-proizvođača i snabdevača. Bilans se gleda na godišnjem nivou, ali pojedini detalji još nisu poznati. Snaga ovih elektrana se kreće maksimalno do 25 kW.
  2. Kupac električne energije čija je godišnja potrošnja preko 30.000 kWh, koji obično imaju komercijalnog snabdevača. U ovom slučaju najčešće se deo proizvedene energije direktno potroši, a u trenucima kada je proizvodnja veća od potrošnje (npr. vikendom kada nema proizvodnje), dodatna energija se prodaje po tržišnim cenama snabdevaču energije. Uvek je bolje da sami potrošimo energiju nego da je prodamo, jer u sopstvenoj potrošnji ne štedimo samo na razlici cene električne energije već i na naknadi za korišćenje distributivne mreže.
    U slučaju da višak proizvedene energije ne želimo prodati snabdevaču, procedura izgradnje elektrane se pojednostavljuje. Zbog gubitaka proizvedene a neiskorišćene energije (npr. vikendom) treba smanjiti snagu elektrane tokom projektovanja ili će se rok otplate produžiti. Potrebno je izvršiti analizu rešenja pri čemu će Vam naša stručnost i iskustvo biti od izuzetnog značaja.

a. Elektrane snage do 50 kW (nije potrebna građevinska dozvola)
b. Elektrane snage od 51 – 1 MW (potrebna je građevinska dozvola)
c. Elektrane snage preko 1 MW (potrebna energetska dozvola za objekat i licenca za energetsku delatnost, ukoliko elektrana nije za sopstvene potrebe)